Karta osiągnięć studenta [2016]

16/05/2016

Kartę należy wypełnić na kom­put­erze (imię i nazwisko studenta, nr albumu, nazwiska nauczycieli akademickich, przedmioty fakultatywne) i wydrukować na dwóch stronach jed­nej kartki papieru w for­ma­cie A4.
Karta ważna tylko z pieczę­cią Wydzi­ału, którą należy uzyskać w dziekanacie przed rozpoczęciem uzyskiwania zaliczeń.
Warunk­iem zal­iczenia semes­tru jest odd­anie karty osiąg­nięć stu­denta wraz z indek­sem do dnia 13 czer­wca 2016.


ostatnia modyfikacja: 16/05/2016